#5

LocDz.Com - Tool Ngọc Rồng

Tên Tool: Nhận SM Treo Tháp

Thời Hạn : 3 Tháng

Loại Tool: 1 Máy

Moder: admin

Hỗ Trợ Captcha: Tặng 0 Captcha

Liên Hệ Người Bán: Link Facebook

63,000 ATM/TSR/MOMO
90,000 COIN/CARD

Tên Tool: Nhận SM Treo Tháp

Thời Hạn: 3 Tháng

Loại Tool: 1 Máy

Moder: admin

Không Hỗ Trợ Mua Captcha

Liên Hệ Người Bán: Link Facebook

  • 1 số thông tin của tool:
    - Tự đăng nhập vào game nhận sức mạnh và thoát game, đăng nhập lần lượt các acc khác cho đến khi hoàn thành.
    Mở Treo_Thap.exe để lấy file key.txt
    Nhập key vào Quản Lí KEY
    Bật QLTK V-Treo Tháp.exe để xài nhớ Alow quyền khi máy hỏi.

Dịch Vụ Chất Lượng